TH EN

Our Value
Our Value

คุณภาพ
ส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระยะเวลาและราคาเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ารวมถึงการบริการดูแลรับผิดชอบหลังการส่งมอบ

ลูกค้าสัมพันธ์
มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและร้านค้าอย่างต่อเนื่อง

ทรัพยากร
มุ่งเน้นหาแหล่งสินค้าและเงินทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าและคู่ค้า

พนักงาน
มุ่งมั่นเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ครบวงจร
เราดูแลงานรับเหมาระบบประกอบอาคารแบบครบวงจนตั้งแต่งานออกแบบ ให้คำปรึกษา เสนอราคา งานติดตั้งตรวจสอบคุณภาพพร้อมส่งมอบ จนถึงการดูแลรับประกันหลังส่งมอบ